Hoppa till sidans innehåll

AGA BTK Policy


AGA BTK.                  


Vårt gemensamma mål är att samtliga medlemmar, ungdomar och vuxna skall känna stolthet och trygghet i att tillhöra AGA BTK.

Barnrättspolicy         

Barnkonventionen

Barn är inte små vuxna och har därmed fått ett extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt.
Alla barn har lika värde.  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn. Och det är föreningens skyldighet att se till att alla barn skyddas  diskriminering. Barnets bästa ska komma i första hand. Det gäller vid alla beslut som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas. Rätten till liv och utveckling. Alla barn har rätten att få utvecklas till en trygg individ och efter barnets förutsättningar. Respekt för barnets åsikter. Barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barnkonventionens demokratiartikel. Barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.

Barnkonventionen blir lag I Sverige inträder barnkonventionen som lag i Sverige 2020-01-01

AGA BTK skall som förening följa RF´s krav på att ledare som arbetar med barn under 18 år, visar registerutdrag som Polisen tillhandahåller. Så även styrelseledamöter. Ansökan görs av de enskilda.
Vi ska även i samarbete med SISU arrangera utbildning för styrelse och ledare.

Jämställdhet- och mångfald
En jämn fördelning. Flickor och pojkar och-eller Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medlemmar och att forma villkoren för beslutsfattandet. Detta oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”

Ekonomisk jämställdhet. Alla ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om   medlemsavgift. Jämställd utveckling-utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller styrelse, ledarutbildning och personlig utveckling inom idrotten bordtennis. Jämställd folkhälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för god hälsa samt erbjudas idrotten bordtennis på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Miljöpolicy
Krav enligt lagar och förordningar
skall alltid vara lägsta nivån i föreningens miljöarbete.

Vi skall genom b la möjliggöra effektiv avlämning och omhändertagande av återvinningsbart material och miljöfarligt avfall.

Vid upphandling av material, produkter skall de med minsta möjliga påverkan på miljön i första hand väljas.

Föreningens (kommunens) lokaler skall hålla en god standard och vara sunda.

Föreningens miljömål skall stå i rimlig proportion mot vad som kan anses tekniskt och ekonomiskt genomförbart och försvarbart

 AGA BORDTENNISKLUBB

ALKOHOL OCH DROGPOLICY
Svenska lagar förbjuder människor att bruka eller att inneha narkotika.
 
 AGA BTK:s drogpolicy innebär att :
· klubben ej accepterar att medlemmar missbrukar narkotika, alkohol eller anabola stereoider/prestationshöjande preparat . 
· klubben ej accepterar att medlemmar medför alkohol, narkotiska preparat, anabola stereoider/prestationshöjande preparat inom klubblokalen eller vid externa tävlingar/träningsläger. 
· alla vuxna medlemmar har skyldighet att ingripa då medlem uppträder påverkade vid externa tävlingar/träningsläger.
· klubben bör omhänderta påverkade medlemmar och se till att dessa hämtas av föräldrar(avser ungdom) alt. tas om hand av närstående. Om medlemmen är våldsam eller farlig för sig själv kontaktas polisen.
· alla medlemmar skall känna till AGA BTK:s alkohol och drogpolicy.
· AGA BTK:s klubb-anda och sociala miljö skall präglas av ett öppet förhållningssätt där droger ej behövs och att varje medlem uppmuntras att vara sig själv samt att våga redovisa och stå för sina åsikter.
· AGA BTK:s verksamhet påverkar till viss del våra ungdomsmedlemmars idrottsliga och personliga utveckling. AGA BTK är en viktig referenspunkt och i vår verksamhet skapas attityder och värderingar. Vi kan och skall dock ej aldrig överta föräldrarnas ansvar.

Uppdaterad: 26 JAN 2012 20:31

VeteranSM2008 012

Postadress:
Aga BTK - Bordtennis
Morgan Toftling, Spindelvägen 27
70230 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info